CloudAlcoMeter B2o

Daugiafunkcis alkotesteris

Cloud AlcoMeter B2P

Naudojimosi instrukcija

Gerb. Kliente,

Ačiū, kad įsigijote mūsų išmanųjį alkotesterį Cloud AlcoMeter B2P (toliau šioje instrukcijoje – prietaisas). Šis prietaisas pasižymi intuityviai naudojama vartotojo sąsaja bei turi lietimui jautrų ekraną, todėl jo valdymas labai panašus į jūsų turimo išmaniojo telefono valdymą. Per lietimui jautrų ekraną yra vykdomi visi nustatymai ir atliekami blaivumo testai. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

PRIETAISO APRAŠYMAS

Matavimo prietaiso paskirtis yra:

 • matuoti alkoholio koncentraciją iškvepiamame ore, panaudojus prietaisui skirtą vienkartinį oro įpūtimo vamzdelį;
 • matuoti alkoholio koncentraciją iškvepiamame ore bekontakčiu būdu, parodant ar rastas alkoholis, ar ne;
 • saugoti blaivumo testų informaciją prietaiso atmintyje;
 • SMS žinute informuoti atsakingą asmeni apie rastą alkoholį;
 • atsakingam asmeniui SMS žinute teikti prietaisų atliktų dienos blaivumo testų statistinę informaciją;
 • prietaisas gali būti naudojamas kaip mobilus įrenginys;
 • prietaisas, sumontavus gamintojo laikiklį, gali būti naudojamas kaip stacionarus įrenginys.

Pav. 1

SAUGUS PRIETAISO NAUDOJIMAS

1.1  Tinkamas naudojimas

 • Naudokite tik alkotesterio komplekte esantį maitinimo bloką. Patikrinkite, ar elektros srovės šaltinis atitinka prietaiso techninėse charakteristikose nurodytus reikalavimus.
 • Įkraukite prietaisą tik esant +5°C – +40° C temperatūrai (venkite tiesioginių saulės spindulių). Esant ypač aukštoms ar žemoms temperatūroms, prietaisas automatiškai sustabdys įkrovimo procesą.
 • Alkotesteriu gali būti vykdoma tik asmenų blaivumo patikra. Kitais atvejais, dėl netinkamo naudojimosi prietaisu, gamintojas gali nutraukti nemokamą garantinį aptarnavimą LR įstatymų nustatyta
 • Prietaiso vartotojas atsako  už savalaikį prietaiso kalibravimą ar metrologinę patikrą.
 • Neleiskite didelėms alkoholio koncentracijoms patekti į jutiklį, pvz., skalaujant burną stiprios koncentracijos alkoholiu prieš pat matavimą, taip pat testuotis iškart po rūkymo. Taip trumpinama jutiklio eksploatavimo trukmė.
 • Venkite palikti prietaisą ypač aukštose ar žemose temperatūrose, uždarose patalpose ant tiesioginių saulės spindulių, nes tai gali pakenkti prietaisui, jutiklio ilgaamžiškumui.
 • Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visą naudojimosi instrukciją.
 • Prietaiso gamintojas nėra atsakingas už jokią žalą, patirtą dėl prietaiso netinkamo naudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį.

1.2  Įspėjimai ir atsargumo priemonės

 • Nesinaudokite prietaisu, jeigu pažeistas elektros laidas.
 • Saugokite įtampos laidą nuo kontakto su karštais paviršiais, bei nuo aštrių paviršių briaunų.
 • Neišjunginėkite prietaiso iš elektros lizdo traukiant už maitinimo laido – imkite už maitinimo bloko korpuso.
 • Atliekant prietaiso priežiūros darbus, prietaisą privaloma išjungti visiškai ištraukiant maitinimo laidą, palaukti, kol ekranas išsijungs, arba išjungti mygtuku.
 • Nesinaudokite prietaisu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis žemiau – 5° C). Nejunkite prietaiso į srovės šaltinį šlapiomis
 • Niekada nepalikite mažamečių vaikų be priežiūros šalia elektros prietaisų.
 • Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
 • Neardykite ir neremontuokite alkotesterio patys. Remonto darbus gali atlikti  gamintojo aptarnavimo padalinys, turintis specialią įrangą bei naudojantis originalias detales.
 • Gamintojo įmonė gali nutraukti nemokamą garantinį aptarnavimą, kai vartotojas nesilaiko naudojimosi instrukcijos reikalavimų, LR įstatymų nustatyta tvarka.

1.3 EB atitikties deklaracija

 • Šis matavimo prietaisas atitinka ES direktyvas, kurios taikomos CE ženklinimui. EB atitikties deklaracija patvirtina, kad eksploatuojamas šis prietaisas atitinka visus svarbius saugos ir sveikatos reikalavimus. Prietaiso bet kokio modifikavimo be gamintojo ar dirbkblaivus.lt arba worksober.com/zh-hans įgalioto paslaugos teikėjo pritarimo atveju ši deklaracija bus laikoma negaliojančia.

PRIETAISO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 

2.1   Prietaiso įjungimas

 • Išimkite alkotesterį ir maitinimo bloką iš pakuotės.
 • Įjunkite maitinimo bloko laidą į alkotesterio maitinimo jungtį (microUSB).
 • Įjunkite maitinimo bloką į elektros tinklo rozetę.
 • Paspauskite alkotesterio maitinimo įjungimo/išjungimo mygtuką ir įjunkite alkotesterį. Užsikrovus programinei įrangai, alkotesterio ekrane atsiras  prietaiso pradinis langas pavaizduotas  pav.2 . Alkotesteris yra  paruoštas blaivumo patikrai.

 

Pav. 2

 • Jei įjungus prietaisą jo baterija yra nepakankamai įkrauta, ekrane atsiras užrašas „Neužtenka energijos įsijungti. Baterija kraunama/ Not enough power to start. Charging. ‘‘. Tokiu atveju reikia maitinimo bloką (6) įjungti į prietaiso maitinimo jungtį (5) pavaizduotą Pav.1. Maitinimo bloką įjungti į elektros tinklą ir palaukti kol prietaiso baterija įsikraus iki reikiamo lygio ir prietaisas automatiškai startuos.
 • Starto metu prietaiso ekrane pasirodo užrašas, informuojantis kiek dienų liko iki prietaiso sekančio kalibravimo.
 • Jeigu prietaiso baterija pakankamai įkrauta, alkotesterį galima įjungti ir juo naudotis neįjungus maitinimo bloko.
 • Jeigu įjungus prietaisą matote Pav.3 pavaizduotą pradinį prietaiso langą,  tai reiškia, kad jūsų prietaisas nekalibruotas  arba pasibaigė  periodinio kalibravimo galiojimo terminas.   Naudojantis tokiu prietaisu,  galimi netikslūs blaivumo patikros rezultatai. Norint sukalibruoti savo prietaisą kreipkitės į gamintojo klientų aptarnavimo tarnybą +37065753737 arba pagalba@dirbkblaivus.lt.

 

Pav. 3

PRIETAISO KONFIGŪRAVIMAS IR NUSTATYMAI

3.1  Alkotesterio pagrindinės informacijos  peržiūra

 • Prietaiso ekrano pradiniame lange pavaizduotame 2 ar Pav.3 palieskite „Meniu“ ikoną ir iškvieskite  Meniu langą  pavaizduotą  Pav.4 .

 

Pav. 4

 • Meniu lange galite:
  • palietę „Testai“ ikoną peržiūrėti prietaiso atmintyje saugomų blaivumo testų informaciją. Prietaise gali būti saugoma iki 10000 blaivumo testų informacija;
  • palietę „Nustatymai“ ikoną keisti prietaiso nustatymus ir konfigūruoti prietaiso funkcijas;
  • palietę „RESTART“  ikoną perkrauti pritaisą. Funkcija naudojama laikiniems prietaiso sutrikimas pašalinti;
  • palietę „Apie“ ikoną peržiūrėti prietaiso pagrindinę informaciją.
 • Iš prietaiso Meniu lango grįžti į pradinį prietaiso langą galima palietus ikoną „ <GRĮŽTI“.
 • Prietaiso Meniu lange pavaizduotame Pav.4 palieskite „Apie“ ikoną ir bus parodyta prietaiso pagrindinės informacijos langas pavaizduotas  5 .

 

Pav. 5

 • Pagrindinės informacijos lange matysite :
  • FW versija – prietaiso programinės įrangos versiją;
  • HW versija – prietaiso aparatinės įrangos versiją;
  • Kalibracija – kiek kalendorinių dienų galioja prietaiso kalibracija;
  • Įrenginio ID – unikalus prietaiso procesoriaus serijinis numeris
  • Metrologijos PĮ ver. – Metrologijos centro sertifikuotos programinės įrangos versija.
 • Iš prietaiso Pagrindinės informacijos lango grįžti į Meniu langą galima palietus prietaiso ekraną bet kurioje vietoje.

3.2  PIN kodo keitimas

 • Prietaiso gamykliniuose nustatymuose yra suvestas „0000“ PIN kodas.
 • Svarbu pakeisti gamyklinį PIN kodą į unikalų asmeninį PIN kodą, kad būtų apribotos kitų asmenų  teises: pvz., ištrinti prietaiso atmintyje esančią blaivumo patikros rezultatų informaciją, pakeisti prietaiso nustatymus ir funkcijų konfigūravimą, atstatyti prietaisą į gamyklinius nustatymus.
 • Prietaiso ekrano pradiniame lange pavaizduotame 2  palieskite „Meniu“ ikoną ir įjunkite Meniu langą, pavaizduotą  Pav.4 .
 • Prietaiso Meniu lange pavaizduotame 4  palieskite „Nustatymai“ ikoną ir lange pavaizduotame   Pav.6  suveskite gamyklinį PIN kodą  0000, jei į Nustatymų langą einate pirmą kartą, ir patvirtinkite įvestą PIN kodą paliesdami  ikoną.
 • Jei į Nustatymai langą einate ne pirmą kartą ir jau esate pakeitę gamyklinį PIN kodą į asmeninį, prietaiso lange suveskite asmeninį PIN kodą ir patvirtinkite įvestą PIN kodą paliesdami ikoną.

 

Pav. 6

 • Prietaiso ekrane atsiras Nustatymų langas pavaizduotas Pav.7.

 

Pav. 7

 • Prietaiso Nustatymų lange pavaizduotame 7  palieskite „PIN“ ikoną ir i naujo PIN kodo sukūrimo langą  pavaizduotą  Pav.8 . Šiame lange rodomas galiojantis prietaiso PIN kodas.
 • Lange pavaizduotame Pav.8 suveskite savo norimą PIN kodą ir patvirtinkite įvestą PIN kodą paliesdami  ikoną.
 • Neteisingai įvestą skaitmenį galima trinti palietus  ikoną.

 

Pav. 8

 • Įsiminkite savo suvestą PIN kodą, nes be jo negalėsite peržiūrėti ar ištrinti prietaiso atmintyje esančią blaivumo patikros rezultatų informaciją, pakeisti prietaiso nustatymus ir funkcijų konfigūravimą, atstatyti prietaisą į gamyklinius nustatymus.
 • Pamiršus PIN kodą kreipkitės į gamintojo klientų aptarnavimo tarnybą +37065753737 arba pagalba@dirbkblaivus.lt.

3.3  Kalbos pasirinkimas

 • Įeikite į prietaiso Nustatymų langą, kaip aprašyta šios instrukcijos 3.2 punkte.
 • Prietaiso Nustatymų lange pavaizduotame 7  palieskite „KALBA“ ikoną ir iškvieskite prietaiso KALBOS pasirinkimo langą  pavaizduotą  Pav.9.
 • Pasirinkite norimą prietaiso kalbą, paliesdami jos pavadinimą, iš Pav.9 pavaizduotame KALBOS pasirinkimo lange esančio sąrašo.
 • Iš KALBOS pasirinkimo lango grįžti į Nustatymų langą galite palietę ikoną „ <GRĮŽTI“.

 

Pav. 9

 • Pasirinkta prietaiso kalba kalbų sąraše pažymima žalia „varnele“ kaip parodyta Pav.9.
 • Keičiantis prietaiso programinei įrangai kalbų pasirinkimo lange gali atsirasti papildomos kalbos.

3.4  Datos ir laiko nustatymas

 • Įeikite į prietaiso Nustatymų langą, kaip aprašyta šios instrukcijos 3.2 punkte.
 • Prietaiso Nustatymų lange pavaizduotame 7  palieskite „LAIKAS“ ikoną ir iškvieskite prietaiso datos ir laiko įvedimo langą  pavaizduotą  Pav.10.
 • Naudodamiesi Datos ir laiko įvedimo lange esančia skaičių klaviatūra įveskite esamą datą ir laiką tokiu eiliškumu ir formatu:  „YYYY-MM-DD hh:mm“ ir patvirtinkite įvestą prietaiso datą ir laiką paliesdami  ikoną.
 • Neteisingai įvestą datos ar laiko skaitmenį galima trinti palietus  ikoną.

 

Pav. 10

3.5  Naujo telefono numerio įvedimas

 • Prietaisas turi galimybę siųsti SMS žinutes apie blaivumo testo metu aptiktą alkoholį ir kasdienines SMS žinutes į mobilų telefoną, kurio numeris turi būti suvestas į prietaisą.
 • SMS žinutė apie blaivumo testo metu aptiktą alkoholį siunčiama iš karto po tokio testo atlikimo;
 • Kasdieninė SMS žinutė siunčiama įjungus aparatą su statistine informacija už vakar dieną : kiek buvo atlikta blaivumo testų, kiek iš jų buvo aptikta alkoholio, kiek iš jų nebuvo aptikta alkoholio.
 • Įeikite į prietaiso Nustatymų langą, kaip aprašyta šios instrukcijos 3.2 punkte.
 • Prietaiso Nustatymų lange pavaizduotame 7  palieskite „KONFIG.“ ikoną ir iškvieskite prietaiso Konfigūracija langą  pavaizduotą  Pav.11.

 

Pav. 11

 • Prietaiso Konfigūracija lange, pavaizduotame Pav.11, esančiame meniu pasirinkite „Įvesti telefono Nr.“ funkciją paliesdami atitinkamą ikoną. Jei telefono numeris prietaise jau yra įvestas vietoj ikonos „Įvesti telefono Nr.“  , matysis ikona su jau įvestu telefono numeriu „Tel:+370XXXXXXXX“. Tokiu atveju palietus ikoną su jau įvestu telefono numeriu galima įvesti naują mobilaus telefono numerį.
 • Naudodamiesi naujo telefono Nr. įvedimo lange esančia skaičių klaviatūra įveskite mobilaus telefono (turinčio SMS paslaugą ) telefono numerį  tokiu formatu:  „CCCOOONNNNN“, ( kur CCC arba CC – šalies kodas, OOO – operatoriaus kodas, NNNNN arba NNNNNN – telefono numeris) ir patvirtinkite įvestą  naują telefono numerį paliesdami     ikoną.
 • Patvirtinus telefono numerį prietaisas automatiškai grįžta į Konfigūraciją langą.

3.6  Alkoholio koncentracijos matavimo vienetų nustatymas

 • Prietaise yra galimybė priklausomai nuo konkrečios šalies reikalavimų pasirinkti alkoholio koncentracijos matavimo vienetus.
 • Įeikite į prietaiso Nustatymų langą, kaip aprašyta šios instrukcijos 3.2 punkte.
 • Prietaiso Nustatymų lange pavaizduotame 7  palieskite „KONFIG.“ ikoną ir iškvieskite prietaiso Konfigūracija langą  pavaizduotą  Pav.11.
 • Prietaiso Konfigūracija lange, pavaizduotame Pav.11, esantį meniu paslinkite aukštyn, kol pasirodys ikona „Alko. Vienetai: ‰“  parodanti, koks alkoholio koncentracijos matavimo vienetas prietaise nustatytas.
 • Norėdami pakeisti alkoholio koncentracijos matavimo vienetą, palieskite „ Alko. Vienetai: ‰“ ikoną ir atsiradusiame  sąraše pasirinkite reikalingą matavimo vienetą paliesdami jo ikoną. Pasirinktas alkoholio koncentracijos vienetas  pažymimas žalia  „varnele“ kaip pavaizduota Pav.12
 • Iš Alko. Vienetai nustatymo lango grįžti į Konfigūracija langą galite palietę ikoną „<GRĮŽTI“

 

Pav. 12

3.7   Ekrano pašvietimo nustatymas

 • Prietaiso ekrano pradiniame lange pavaizduotame 2 palieskite „Meniu“ ikoną ir iškvieskite  Meniu langą,  pavaizduotą  Pav.4 .
 • Prietaiso Meniu lange pavaizduotame 4  palieskite „Nustatymai“ ikoną ir lange, pavaizduotame   Pav.6  suveskite  PIN kodą  (gamyklinį arba jūsų suvestą) ir patvirtinkite įvestą PIN kodą paliesdami   ikoną.
 • Prietaiso ekrane atsiras Nustatymų langas, pavaizduotas Pav.7.
 • Prietaiso Nustatymų lange pavaizduotame 7  palieskite „PAŠVIET“ ikoną ir iškvieskite prietaiso Pašvietimo langą, pavaizduotą  Pav.13.
 • Naudodami „-„ ir „+“ ikonas nustatykite jums reikalingą prietaiso ekrano pašvietimo lygį.

 

Pav. 13

3.8   WIFI tinklo pajungimas

 • Prietaise yra galimybė prijungti jį prie interneto tinklo naudojant bevielę WiFi prieigą.
 • Interneto ryšys šiam prietaisui reikalingas tik programinės įrangos pataisoms ir atnaujinimams įdiegti.
 • Norint pasiteirauti apie naujesnes programinės įrangos versijas ar atnaujinti programinę įrangą kreipkitės į prietaiso gamintojo klientų aptarnavimo tarnybą +37065753737 arba pagalba@dirbkblaivus.lt  .
 • Prietaiso ekrano pradiniame lange, pavaizduotame 2, palieskite „Meniu“ ikoną ir iškvieskite  Meniu langą  pavaizduotą  Pav.4 .
 • Prietaiso Meniu lange pavaizduotame 4  palieskite „Nustatymai“ ikoną ir lange, pavaizduotame   Pav.6, suveskite  PIN kodą  (gamyklinį arba jūsų suvestą) ir patvirtinkite įvestą PIN kodą paliesdami   ikoną.
 • Prietaiso ekrane atsiras Nustatymų langas, pavaizduotas Pav.7.
 • Prietaiso Nustatymų lange, pavaizduotame 7,  palieskite „WIFI“ ikoną ir iškvieskite prietaiso WiFi langą.
 • Prietaiso ekrane atsiras užrašas „Ieškoma WiFi tinklų…“. Po 5-10 sek. ekrane pasirodys surastų WiFi tinklų (SSID) sąrašas.
 • Pasirinkite savo WiFi tinklą, prie kurio norite prijungti prietaisą, ir ekrane palieskite jo ikoną.
 • Atsidariusiame lange pavaizduotame Pav.14 pamatysite pasirinkto WiFi tinklo (SSID) pavadinimą ir slaptažodžio įvedimo lauką. Palieskite slaptažodžio įvedimo lauką ir atsiradusios klaviatūros pagalba suveskite savo WiFi tinklo slaptažodį.
 • Įvestą WiFi slaptažodį patvirtinkite palietę klaviatūros  ikoną.
 • Ekrane atsiras užrašas „Jungiamasi“ ir prietaisui prisijungus prie WiFi tinklo jis dings.

 

Pav. 14

3.9  Bekontakčio testo įjungimas

 • Prietaise yra galimybė įjungti bekontakčio blaivumo testo funkciją. Toks blaivumo testas atliekamas nenaudojant pūtimo vamzdelių ir yra indikacinio pobūdžio, t.y. jis tik parodo ar yra aptikta alkoholio ar nėra. Jei indikacinio blaivumo testo metu yra aptiktas  alkoholis, testą reikia kartoti su pūtimo vamzdeliu (įrodomasis testas), kad  būtų tiksliai išmatuojama alkoholio koncentracija.
 • Įeikite į prietaiso Nustatymų langą, kaip aprašyta šios instrukcijos 3.2 punkte.
 • Prietaiso Nustatymų lange, pavaizduotame 7,  palieskite „KONFIG.“ ikoną ir iškvieskite prietaiso Konfigūracija langą, pavaizduotą  Pav.11.
 • Prietaiso Konfigūracija lange, pavaizduotame Pav.11, nustatykite prietaisą bekontakčiam testui paliesdami „Bekontaktis+įrodamasis ikoną.
 • Žalia „varnelė“ „Bekontaktis+įrodamasis ikonoje, kaip pavaizduota Pav.11, rodo, kad prietaisas nustatytas bekontakčiam testui. Kaip atlikti bekontaktį testą aprašyta skyriuje 5.3.
 • Prietaisą nustatyti blaivumo testui su pūtimo vamzdeliu (įrodomajam) galima dar kartą palietus „Bekontaktis+įrodamasis ikoną ir išjungus žalią “varnelę“ ikonoje.

3.10  Nuotraukų darymo funkcijos įjungimas/išjungimas

 • Prietaise yra galimybė įjungti ir išjungti testuojamo asmens nuotraukų darymą. Nuotraukų darymo funkcija padeda identifikuoti koks asmuo atliko konkretų blaivumo testą.
 • Įeikite į prietaiso Nustatymų langą, kaip aprašyta šios instrukcijos 3.2 punkte.
 • Prietaiso Nustatymų lange, pavaizduotame 7,  palieskite „KONFIG.“ ikoną ir iškvieskite prietaiso Konfigūracija langą  pavaizduotą  Pav.11.
 • Prietaiso Konfigūracija lange, pavaizduotame Pav.11, įjunkite prietaiso nuotraukų darymo funkciją paliesdami „Daryti nuotraukas ikoną.
 • Žalia „varnelė“ „Daryti nuotraukas ikonoje, kaip pavaizduota Pav.11, rodo, kad prietaise yra įjungta nuotraukų darymo funkcija.
 • Nuotraukų darymo funkciją išjungti prietaise galima dar kartą palietus „Daryti nuotraukas ikoną ir išjungus žalią “varnelę“ ikonoje.

3.11  SMS apie rastą alkoholį įjungimas/išjungimas

 • Kad veiktų prietaiso SMS siuntimo funkcija, į prietaisą turi būti įstatyta mobilaus operatoriaus SIM kortelė su SMS siuntimo paslauga.
 • Prietaise yra galimybė įjungti ir išjungti informavimo apie blaivumo testą, kurio metu buvo rasta alkoholio, SMS žinute funkciją. SMS žinutė bus siunčiama  į  mobilų telefoną, kurio numeris įvestas į prietaisą, kaip aprašytą skyriuje 3.5 .
 • SMS žinutėje pateikiama atlikto testo data ir laikas, testo Nr., informacija, kad aptikta alkoholio ir išmatuota alkoholio koncentracija, prietaise nustatytais matavimo vienetais.
 • Jei buvo atliktas tik bekontaktis blaivumo testas, SMS žinutėje  bus pateikta atlikto testo data ir laikas, testo Nr., informacija, kad aptikta alkoholio.
 • Įeikite į prietaiso Nustatymų langą, kaip aprašyta šios instrukcijos 3.2 punkte.
 • Prietaiso Nustatymų lange, pavaizduotame 7,  palieskite „KONFIG.“ ikoną ir iškvieskite prietaiso Konfigūracija langą  pavaizduotą  Pav.11.
 • Prietaiso Konfigūracija lange, pavaizduotame Pav.11, įjunkite SMS siuntimo kai rasta alkoholio funkciją paliesdami „SMS kai neblaivus ikoną.
 • Žalia „varnelė“ „SMS kai neblaivus ikonoje, kaip pavaizduota Pav.11, rodo, kad prietaise yra įjungta informavimo SMS žinutę apie testą, kurio metu rasta alkoholio, funkcija.
 • Informavimo SMS žinutę apie testą, kurio metu rasta alkoholio, režimą išjungti prietaise galima dar kartą palietus „SMS kai neblaivus ikoną ir išjungus žalią “varnelę“ ikonoje.

3.12  Kasdieninių SMS įjungimas/išjungimas

 • Kad veiktų prietaiso SMS siuntimo funkcija, į prietaisą turi būti įstatyta mobilaus operatoriaus SIM kortelė su SMS siuntimo paslauga.
 • Prietaise yra galimybė įjungti ir išjungti kasdieninių SMS su  blaivumo testų statistine informacija siuntimo funkciją.  Tokia SMS žinutė bus siunčiama  į  mobilų telefoną, kurio numeris įvestas į prietaisą, kaip aprašytą skyriuje 3.5 .
 • Tokia SMS žinutė bus siunčiama automatiškai po prietaiso įjungimo.
 • SMS žinutėje pateikiama vakar  dienos statistinė informacija: data, kiek tą dieną buvo atlikta testų, kiek testų buvo aptiktas alkoholis.
 • Įeikite į prietaiso Nustatymų langą, kaip aprašyta šios instrukcijos 3.2 punkte.
 • Prietaiso Nustatymų lange, pavaizduotame 7,  palieskite „KONFIG.“ ikoną ir iškvieskite prietaiso Konfigūracija langą, pavaizduotą  Pav.11.
 • Prietaiso Konfigūracija lange, pavaizduotame Pav.11, įjunkite kasdieninių SMS siuntimo funkciją paliesdami „Kasdieninės SMS ikoną.
 • Žalia „varnelė“ „Kasdieninės SMS ikonoje, kaip pavaizduota Pav.11, rodo, kad prietaise yra įjungta kasdieninių SMS siuntimo funkcija.
 • Kasdieninių SMS siuntimo funkciją išjungti prietaise galima dar kartą palietus „Kasdieninės SMS ikoną ir išjungus žalią “varnelę“ ikonoje.

PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

4.1  Prietaiso įjungimas

 • Prietaisą galima įjungti 1-2 sek. paspaudus Pav.1 parodytą maitinimo įjungimo/išjungimo mygtuką (2).
 • Starto metu prietaiso ekrane pasirodo užrašas, informuojantis kiek dienų liko iki prietaiso sekančio kalibravimo.

4.2  Prietaiso išjungimas

 • Prietaisas automatiškai išsijungia, jei ilgiau nei 6 minutes jis yra ramybės būsenoje, t.y. prietaisu nesinaudojama ilgiau nei 5 minutes. Išsijungdamas prietaisas apie tai informuoja garsiniu signalu.
 • Prietaisą taip pat galima išjungti palietus ikoną prietaiso Meniu lange, pavaizduotame Pav.4.

4.3  Budėjimo rėžimas

 • Jei prietaisas ilgiau nei 2 minutes yra ramybės būsenoje, jis pereina į budėjimo rėžimą ir užgesina ekraną.
 • Prietaisą „pažadinti“ iš budėjimo rėžimo galima trumpai paspaudus Pav.1 parodytą maitinimo įjungimo/išjungimo mygtuką (2) arba palietus prietaiso ekraną.

4.4   Prietaiso perkrovimas

 • Jei su prietaisu atsitiko įvairios problemos (pvz., nereaguoja į ekrano lietimą, užstrigęs vaizdas ekrane, neužgesta veido apšvietimo LED ir t.t.) prietaisą rekomenduojame perkrauti  apie 20 sek. palaikant nuspaustą Pav.1 parodytą maitinimo įjungimo/išjungimo mygtuką (2).
 • Tuo atveju kai prietaisas reaguoja į ekrano lietimą jį galima perkrauti Pav.4 pavaizduotame prietaiso Meniu lange palietus „RESTART“ ikoną.

4.5   Gamyklinių parametrų nustatymas

 • Prietaisui galima atstatyti gamyklinius nustatymus Pav.6 pavaizduotame prietaiso Nustatymų lange palietus „TRINTI“ ikoną.
 • Atsidarius Pav. 15 pavaizduotame prietaiso langui TRINTI pasirinkti ir paliesti „Atstatyti gamyklinius nustatymus“ ikoną. Palietus „Atstatyti gamyklinius nustatymus“ ikoną atsiras ekrane langas su prašymu papildomai  patvirtinti gamyklinių atstatymų veiksmą paliečiant „Taip“ ikoną arba  jo atsisakyti paliečiant „Ne“ ikoną.
 • DĖMĖSIO ! Atlikus gamyklinių nustatymų atstatymo veiksmą iš prietaiso bus ištrinta visa jame saugoma blaivumo testų informacija ir visi prietaiso asmeniniai nustatymai bei funkcijų konfigūravimai bus atstatyti į gamyklinius.
 • Po gamyklinių nustatymo atstatymo PIN kodas bus atstatytas į gamyklinį PIN kodą – 0000.

BLAIVUMO TESTO ATLIKIMAS

5.1 Reikalavimai tikrinamam asmeniui

 • Nuo alkoholio paskutinio vartojimo momento turi praeiti ne mažiau kaip 15 minučių.
 • Nerekomenduojama atlikti testą jei 15 minučių bėgyje buvo vartotas bet koks maistas, nes kai kurio maisto sudėtyje gali būti alkoholio, kuris iškreips matavimo rezultatus.
 • Burnoje likęs alkoholis gali iškreipti matavimo rezultatus. Iškraipymai taip pat gali atsirasti dėl aromatinių gėrimų (pvz., vaisių sulčių), alkoholio turinčių burnos purškalų, vaistų ir lašų, taip pat po atsiraugėjimo ar vėmimo. Šiais atvejais taip pat palaukite ne mažiau kaip 15 minučių. Burnos skalavimas vandeniu ar nealkoholiniais gėrimais nepakeičia laukimo laiko.
 • Prieš atliekant tikrinimą tikrinamas asmuo turi kvėpuoti normaliai ir tolygiai. Reikėtų vengti greito įkvėpimo ir iškvėpimo per burną.
 • Tikrinamas asmuo privalo sugebėti pateikti reikalingą minimalų iškvepiamo oro tūrį (numatytoji nuostata yra 1,2 l).

5.2  Blaivumo testo atlikimas

 • Norint atlikti blaivumo testą prietaiso ekrane turi būti Pav.2 pavaizduotas pradinis langas. Šiame lange yra informacija, kuris testas bus atliekamas ( pvz. Pav.2 pavaizduotame pavyzdyje informuojama kad bus atliekamas Testas16)
 • Pasiruoškite blaivumo testui pasiimdami oro įpūtimo vamzdelį.
 • Pradėkite blaivumo testą prietaiso pradiniame lange paliesdami „PRADĖTI“ ikoną.
 • Prietaiso ekrane atsiras užrašas „Ruošiamasi Jūsų testui, prašome palaukti“. Po kelių sekundžių užsidegs veido apšvietimo LED ir ekrane atsiras prietaiso kameros  vaizdas ir užrašas „GALITE PŪSTI“.
 • Įstatykite oro įpūtimo vamzdelį į Pav.1 pavaizduotą prietaiso oro įpūtimo angą (4). Pūskite orą stipriai ir tolygiai iki garsinio signalo.
 • Po kelių sekundžių prietaiso ekrane trumpam pasirodys blaivumo testo informacija. Jei alkoholio buvo neaptikta prietaiso ekrane žaliame lauke pasirodys informacija su testo Nr. ir užrašas „ Alkoholio nerasta, 0,00 ‰“. Tuo atveju,  jei  blaivumo testo metu buvo aptiktas alkoholis, kartu su garsiniu signalu prietaiso ekrane raudoname lauke pasirodys informacija su testo Nr. ir užrašas „ Rasta alkoholio, x,x ‰“ (kur x,x‰ –  išmatuota alkoholio koncentracija).
 • Atliktas testas bus įrašytas į prietaiso atmintį ir jo rezultatus bus galima bet kada peržiūrėti, kaip aprašyta skyriuje 6.1 .
 • Jei blaivumo testo metu įpūtus oro prietaiso ekrane raudoname lauke atsirado užrašas „Pūskite stipriai ir tolygiai“, tai reiškia kad testo metu neįpūtėte pakankamo oro kiekio ir blaivumo testas nebuvo atliktas. Toks bandymas  į prietaiso atmintį neįsirašo. Tokiu atveju testą kartokite iš naujo.
 • Naudokite tik matavimo prietaisui skirtus vienkartinius IPS-240 arba kitus gamintojo rekomenduojamus oro įpūtimo vamzdelius
 • Dėl oro įpūtimo vamzdelių IPS-240 įsigijimo kreipkitės į gamintojo klientų aptarnavimo tarnybą +37065753737 arba pagalba@dirbkblaivus.lt.
 • Vieno antgalio neturėtų naudoti keli asmenys, nes atsiranda infekcijos rizika.
 • Laikantis higienos taisyklių testuojamas asmuo turi pats išlukštenti antgalį jį panaudojęs išmesti į plastikui skirtą atliekų talpą. Išmeskite panaudotus antgalius laikydamiesi vietinių reikalavimų, nes atsiranda infekcijos rizika.
 • Neleiskite didelėms alkoholio koncentracijoms patekti į jutiklį, pvz., skalaujant burną stiprios koncentracijos alkoholiu prieš pat matavimą, taip pat testuotis tuoj po rūkymo. Taip trumpinama jutiklio eksploatavimo trukmė.

5.3   Bekontakčio testo atlikimas

 • Norint atlikti bekontaktį blaivumo testą turi būti prietaise įjungta bekontakčio testo funkcija, kaip aprašyta skyriuje 3.9 .
 • Norint atlikti bekontaktį blaivumo testą prietaiso ekrane turi būti Pav.2 pavaizduotas pradinis langas. Šiame lange yra informacija, kuris testas bus atliekamas (pvz. Pav.2 pavaizduotame pavyzdyje informuojama kad bus atliekamas Testas 16).
 • Pradėkite blaivumo testą prietaiso pradiniame lange paliesdami „PRADĖTI“ ikoną.
 • Prietaiso ekrane atsiras užrašas „Pasiruoškite pūtimui BE ŠIAUDELIO“. Po kelių sekundžių užsidegs veido apšvietimo LED ir ekrane atsiras prietaiso kameros  vaizdas ir užrašas „Pūtimo atstumas 3 cm“.
 • Sekite instrukcijas ant ekrano ir pūskite  stipriai ir tolygiai iš 3 cm atstumo į prietaiso įpūtimo angą iki balta juosta ekrane pasieks  ekrano viršų ir pasigirs garsinis signalas .
 • Po kelių sekundžių prietaiso ekrane trumpam pasirodys blaivumo testo informacija. Jei alkoholio buvo neaptikta prietaiso ekrane žaliame lauke pasirodys informacija su testo Nr. ir užrašas „ Alkoholio nerasta, 0,00 ‰“. Tuo atveju  jei  blaivumo testo metu buvo aptiktas alkoholis kartu su garsiniu signalu prietaiso ekrane raudoname lauke pasirodys informacija su testo Nr. ir užrašas „Paimkite šiaudelį, PAKARTOKITE TESTĄ“ .
 • Po kelių sekundžių užsidegs veido apšvietimo LED ir ekrane atsiras prietaiso kameros  vaizdas ir užrašas „PŪSKITE SU ŠIAUDELIU“.
 • Įstatykite oro įpūtimo vamzdelį į Pav.1 pavaizduotą prietaiso oro įpūtimo angą (4). Pūskite orą stipriai ir tolygiai iki garsinio signalo.
 • Po kelių sekundžių prietaiso ekrane trumpam pasirodys blaivumo testo informacija. Jei alkoholio buvo neaptikta prietaiso ekrane žaliame lauke pasirodys informacija su testo Nr. ir užrašas „ Alkoholio nerasta, 0,00 ‰“. Tuo atveju  jei  blaivumo testo metu buvo aptiktas alkoholis kartu su garsiniu signalu prietaiso ekrane raudoname lauke pasirodys informacija su testo Nr. ir užrašas „ Rasta alkoholio, x,x ‰“ (kur x,x‰ – išmatuota alkoholio koncentracija).
 • Atliktas testas bus įrašytas į prietaiso atmintį ir jo rezultatus bus galima bet kada peržiūrėti, kaip aprašyta skyriuje 6.1 .
 • Jei bekontakčio blaivumo testo metu įpūtus oro prietaiso ekrane  raudoname lauke atsirado užrašas „Pūskite stipriai ir tolygiai“, tai reiškia kad testo metu neįpūtėte pakankamo oro kiekio ir blaivumo testas nebuvo atliktas. Toks bandymas  į prietaiso atmintį neįsirašo. Tokiu atveju bekontaktį testą kartokite iš naujo.
 • Jei bekontakčio blaivumo testo metu įpūtus oro prietaiso ekrane  raudoname lauke atsirado užrašas „Pakartokite testą“, reiškia nesilaikėte prietaiso ekrane bekontakčio testo rekomendacijų dėl pūtimo atstumo arba nespėjote įpūsti oro. Tokiu atveju bekontaktį testą kartokite iš naujo.
 • Bekontakčio testo rezultatas  yra tik indikacinis ir negali būti naudojamas kaip asmens neblaivumo įrodymas. Tam reikia kartoti testą su oro įpūtimo vamzdeliu.
 • Jei po bekontakčio testo, kurio metu buvo rasta alkoholio, buvo iš karto atliktas testas su oro įpūtimo vamzdeliu į prietaiso atmintį bus įrašytas testo su oro įpūtimo šiaudeliu rezultatas.
 • Jei po bekontakčio testo, kurio metu buvo rasta alkoholio, nebuvo atliktas testas su oro įpūtimo vamzdeliu į prietaiso atmintį bus įrašytas  bekontakčio testo  rezultatas su informacija , kad buvo rasta alkoholio.
 • Naudojant bekontaktį testavimo būdą pūskite 2-3cm atstumu, nelieskite veidu, lūpomis prietaiso, nes atsiranda infekcijos rizika.

TESTŲ PERŽIŪRA

6.1   Testų peržiūra

 • Visų prietaisu atliktų blaivumo testų informacija saugoma prietaiso atmintyje.
 • Prietaise gali būti saugoma iki 1000 blaivumo testų su nuotraukomis informacija arba iki 10000 be nuotraukų blaivumo testų informacija.
 • Prietaise saugoma blaivumo testų informacija apsaugota prietaiso PIN kodu ir gali būti prieinama tik jį žinančiam asmeniui.
 • Informacija saugoma iki ji bus ištrinta arba prietaise bus atstatyti gamykliniai nustatymai.
 • Norėdami peržiūrėti prietaisu atliktų blaivumo testų informaciją prietaiso Meniu lange palieskite „Testai“ ikoną.
 • Atsidariusiame PIN kodo įvedimo lange pavaizduotame   6  suveskite  PIN kodą  (gamyklinį arba jūsų suvestą) ir patvirtinkite įvestą PIN kodą paliesdami   ikoną.
 • Atsidarys Pav.15 pavaizduotas testų peržiūros langas  su paskutinio  atlikto testo informacija.

 

Pav. 15

 • Testo informacijoje pateikta  informacija  yra  testo Nr., testuoto asmens nuotrauka (jei  testo metu  prietaise buvo įjungta nuotraukų darymo funkcija), aptiktas alkoholio kiekis, testo data ir laikas.
 • Yra galimybė padidinti testą atlikusio asmens palietus nuotraukos ikoną pavaizduotą Pav.15.
 • Peržiūrėti kitų testų informaciją galima palietus trikampes rodykles abejuose nuotraukos pusėse.
 • Palietus ‰“ ikoną peržiūros lange bus rodoma tik blaivumo testų su rastu alkoholiu informacija kaip pavaizduota pav.16.

 

Pav. 16

 • Palietus „Visi ikoną peržiūros lange bus rodoma visų blaivumo testų informacija kaip pavaizduota pav.16.
 • Iš testų informacijos peržiūros lango išeiti į Meniu langą galima palietus „<GRĮŽTI“ ikoną.

6.2   Testų trynimas

 • Prietaise galima ištrinti jame saugomų blaivumo testų informaciją Pav.6 pavaizduotame prietaiso Nustatymų lange palietus „TRINTI“ ikoną.
 • Atsidarius Pav.15 pavaizduotame prietaiso langui TRINTI pasirinkti ir paliesti „Tinti įrašus“ ikoną. Palietus „Trinti įrašus“ ikoną atsiras ekrane langas su prašymu papildomai  visų testų trynimo veiksmą paliečiant „Taip“ ikoną arba  jo atsisakyti paliečiant „Ne“ ikoną.
 • DĖMĖSIO! Ištrynus visų blaivumo testų informaciją jos atstatyti nebus galimybės.

TECHNINIAI DUOMENYS

7.1   Techninės charakteristikos ir eksploatavimo sąlygos

Matuojamas alkoholio diapazonas promilėmis ‰. 0.00‰ – 5‰
Skiriamoji geba 0.01‰.
Matavimo paklaida Ribose: nuo 0.00‰ iki 1‰    ±0.05 ‰.

Ribose: nuo 1‰ iki 5 ‰    ±5  % (santykinė).

Minimalus dedikuojamas oro srauto greitis 0,15l/s
Elektros maitinimas AC 50-60Hz 100-240V max 0.1A

USB DC 5V max. 2A

Dydis: Ilgis: 150 mm   Plotis: 70 mm    Aukštis: 30 mm:
Svoris 250g
Aplinkos temperatūra -5°C..+50°C
Aplinkos drėgmė 5% to 93% (be kondensacijos)
Sandėliavimo temperatūra -20°C.. +85°C
Atmosferos slėgis 80-110 kPa

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

8.1  Priežiūra ir techninė priežiūra

 • Prireikus pakraukite prietaiso akumuliatorių. Įkrovimui naudokite tik prietaisui skirtą maitinimo bloką, pavaizduotą Pav.1.
 • Įkraukite prietaisą tik esant +5°C +40°C temperatūrai (venkite tiesioginių saulės spindulių). Esant ypač aukštoms ar žemoms temperatūroms, prietaisas automatiškai sustabdys įkrovimo procesą.
 • Venkite palikti prietaisą ypač aukštose ar žemose temperatūrose, uždarose patalpose ant tiesioginių saulės spindulių, tai gali pakenkti prietaisui, jutiklio ilgaamžiškumui.
 • Palaikykite matavimo prietaiso švarą – paviršių valykite priemonėmis neturinčiomis alkoholio ar tirpiklių. Tinka priemonės plastikiniams paviršiams valyti, kompiuteriams, higieninės drėgnos servetėlės. Nenardinkite į skysčius, jokie skysčiai negali turėti sąlyčio su jungtimis!
 • Valiklių su dideliu alkoholio kiekiu naudojimas gali smarkiai sumažinti vidinio jutiklio eksploatavimo trukmę arba lemti klaidingą teigiamą mėginio rezultatą trumpu laikotarpiu.
 • Kas 6 mėnesius arba, nenaudojus prietaiso daugiau kaip 2 mėnesius, būtina atlikti kalibravimą. Esant gedimui, prietaisas gali reikalauti atlikti kalibravimą ir kitu metu.
 • Kalibravimas gali būti atliktas tik dirbkblaivus.lt įgaliotų atstovų.
 • Norint sukalibruoti savo prietaisą kreipkitės į gamintojo klientų aptarnavimo tarnybą +37065753737 arba pagalba@dirbkblaivus.lt  .
 • Prietaisą remontuoti gali tik parengti gamintojo techninės priežiūros darbuotojai.
 • Techninės priežiūros darbams gali būti naudojamos tik originalios dirbkblaivus.lt atsarginės dalys.

8.2  Savarankiškas sutrikimų šalinimas

Klaida, pranešimas Priežastis Sprendimo būdas
Įrenginys neįsijungia Išsekusi baterija Įjungti ir pakrauti prietaiso bateriją
Įrenginys neišsijungia Sistemos nustatymai neleidžia išjungti, kol įjungtas pakrovimo įrenginys Išjungti prietaisą iš elektros rozetės ir išjungti prietaisą kaip aprašyta 4.2 skyriuje.
Prietaisas nereaguoja į ekrano palietimus, gali neįsijungti, elgiasi ne pagal nurodytas instrukcijas Laikinas gedimas Palaikyti Pav.1 parodytą maitinimo įjungimo/išjungimo mygtuką (2) nuspaustą >20 sek. ir perkrauti prietaisą. Aprašyta 4.3 skyriuje.
Įrenginys nekalibruotas

 

Prietaisas nekalibruotas arba būtinas kalibravimas – negalima atlikti matavimo Būtina kreiptis į įgaliotą gamintojo klientų aptarnavimo tarnybą +37065753737 arba pagalba@dirbkblaivus.lt  .
Laikrodis nesinchronizuotas Prietaisas negauna laiko iš GSM, GPS ar interneto, todėl negali atlikti matavimų Būtina prijungti prie interneto, arba įvesti per nustatymų meniu laiką
Įrenginys perkaitęs

 

Prietaisas per karštoje aplinkoje. Nedelsiant perkelkite į vėsesnę aplinką, nepalikite ant tiesioginių saulės spindulių

PRIETAISO UTILIZACIJA

Prietaisas turi įkraunamąsias baterijas todėl jo utilizavimas turi būti kaip turinčio pavojingas atliekas, laikantis vietinių atliekų šalinimo taisyklių, įrenginių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Daugiau informacijos galima gauti tiesiogiai susijusiose vietinės valdžios įstaigose ir atitinkamose atliekų šalinimo įmonėse. Visoje ES taikomi elektros ir elektronikos prietaisų šalinimo reikalavimai, apibrėžti ES direktyvoje 2002/96/EB ir nacionaliniuose teisės aktuose, galioja nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. ir taikomi šiam prietaisui. Įprastiniai buitiniai prietaisai gali būti šalinami naudojant specialias surinkimo ir perdirbimo vietas.

GAMINTOJO GARANTIJA

 • Prietaisui suteikiama 12 mėnesių garantija (nuo pardavimo datos), arba paslaugos teikimo laikotarpiui, kai teikiama paslauga.
 • Garantija netaikoma:
  • esant bet kokiems mechaniniams prietaiso pažeidimams;
  • esant ne dirbkblaivus.lt  įgalioto atstovo prietaiso atidarymui ar vidiniams prietaiso pažeidimams;
  • esant pažeistai gamintojo garantinei plombai;
  • naudojant prietaisą netinkamomis eksploatavimo sąlygomis, viršiančiomis leistinus parametrus
  • patekus į prietaisą bet kokių skysčių išskyrus numatytą iškvepiamame ore esamą drėgmės kiekį;
  • jeigu eksploatavimo metu nesilaikyta eksploatavimo instrukcijos reikalavimų;
  • neatliekant numatytu laiku arba prietaisui prašant kalibravimo
 • Jei laikomasi ne visų šios naudojimo instrukcijos nuorodų, gamintojas gali nepriimti pretenzijų dėl garantijos.
 • Dėl po garantinio prietaiso remonto ir aptarnavimo kreipkitės  į gamintojo klientų aptarnavimo tarnybą +37065753737 arba pagalba@dirbkblaivus.lt   visu jo eksploatacijos laikotarpiu.

Gamintojas ir atstovas Lietuvoje

UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“

Adresas:                 Saulėtekio al. 15

                                LT-10224, Vilnius

                                Į.k. 304059878

                                PVM k. LT100010061312

El. Paštas:              info@ips.lt

Telefonas:             +370 5 2054946

Internetinė svetainė: www.ips.lt