Polityka prywatności

 

Inovatyvių procesų sprendimai, UAB (zwana również w niniejszym dokumencie Spółką) ma wielki szacunek dla Twojej prywatności (w danym dokumencie nazywanych również jako Odwiedzający lub Podmiot, którego danych dotyczą), dlatego gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe, które podajesz podczas korzystania ze strony internetowej www.ips.lt (zwanej również w tym dokumencie  Domeną lub stroną internetową), wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności (zwanej dalej Polityką Prywatności) i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

 1. POJĘCIA

1.1. Terminy i wyrażenia pisane wielkimi literami w Polityce Prywatności mają znaczenie określone w Procedurze korzystania z Serwisu, innych dokumentach i/lub innych wymaganiach i instrukcjach dostępnych w Domenie, z wyjątkiem zakresu, w jakim niniejszemu dokumentowi oraz pojęciom napisanym poniżej wielkimi literami nadano określone znaczenie:

1.1.1. Dane osobowe – wszelkie informacje o Tobie jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio (poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, identyfikator internetowy) lub pośrednio (za pomocą jednego lub większej liczby atrybutów osoby fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej).

1.1.2. Pliki cookies (Ciasteczka) – małe pliki wysyłane do Twojej przeglądarki i przechowywane na Twoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu połączenia się z Serwisem. Pliki cookie pozwalają stronie internetowej rozpoznać przeglądarkę. Głównym celem plików cookie jest zapamiętanie opcji, takich jak preferowany język strony internetowej. Pliki cookie pomagają również rozpoznać, kiedy wracasz do tej samej witryny. Pomagają spersonalizować Twoją stronę internetową. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów na komputer użytkownika. Pliki cookie są przeznaczone wyłącznie dla Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieci Web domeny, która wysłała Ci plik cookie. Jednym z najważniejszych celów plików cookie jest zapewnienie wygodnej funkcji oszczędzającej czas.

1.1.3. Marketing bezpośredni to działanie mające na celu oferowanie towarów lub usług osobom fizycznym za pośrednictwem poczty, telefonu lub innych bezpośrednich środków komunikacji i/lub uzyskanie ich opinii na temat oferowanych towarów lub usług.

1.1.4. Zgoda jest dobrowolnym oświadczeniem woli osoby, której dane dotyczą, przetwarzania jej danych osobowych w znanym jej celu.

1.1.5. “Przetwarzanie danych” oznacza każdą czynność wykonywaną z danymi osobowymi: gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, klasyfikację, grupowanie, łączenie, modyfikowanie (dodawanie lub poprawianie), dostarczanie, publikowanie, wykorzystywanie, operacje logiczne lub arytmetyczne, wyszukiwanie, rozpowszechnianie, niszczenie lub inne działanie lub zestaw działań.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Spółka zapewnia bezpieczeństwo i poufność Twoich Danych Osobowych przekazywanych za pomocą narzędzi Serwisu / Domeny na warunkach określonych w Polityce Prywatności.

2.2. Przekazując Dane Osobowe za pośrednictwem Serwisu, potwierdzasz, że zgadzasz się z Polityką Prywatności, a także potwierdzasz, że Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z procedurą ustaloną w Polityce Prywatności.

2.3. Polityka prywatności jest obowiązkowa dla każdej osoby, która odwiedza Witrynę i/lub korzysta z zainstalowanych w niej narzędzi. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności lub jakimkolwiek jej postanowieniem, masz prawo nie korzystać z Witryny i wszelkich usług, narzędzi dostępnych w Witrynie lub jakiejkolwiek innej zawartości Witryny.

2.4. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą podawać żadnych danych osobowych do działań marketingowych za pośrednictwem naszego Serwisu i kont w mediach społecznościowych. Jeśli jesteś osobą poniżej 16 roku życia, musisz uzyskać zgodę rodziców lub innych opiekunów prawnych przed przekazaniem danych osobowych w celach marketingowych.

2.5. Firma wykorzystuje wszelkie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych osobowych, które są gromadzone w celu świadczenia usług.

 1. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

3.1. Firma ma prawo do wyboru i przetwarzania Twoich Danych Osobowych w następujących celach:

3.1.1. Do celów marketingu bezpośredniego (wysyłanie newslettera).

3.3. Do celów marketingu bezpośredniego gromadzone są następujące dane osobowe:

3.3.1. Adres e-mail;

3.3.2. Nazwa;

3.3.3. Numer telefonu.

3.4. Przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług, okres przechowywania Twoich Danych Osobowych wynosi 2 miesiące od daty ostatniej wizyty w Serwisie.

3.5. Podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego okres przechowywania Danych Osobowych wynosi 3 lata od daty otrzymania Zgody.

3.6. Po upływie okresu przechowywania Danych Osobowych Dane Osobowe zostaną usunięte bez możliwości ich powielania.

3.7. Na potrzeby zawarcia Umowy o Świadczenie Usług podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest chęć podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

3.8. W celach marketingu bezpośredniego podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest otrzymana od Ciebie zgoda.

 1. UJAWNIANIE INFORMACJI I PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

4.1. Spółka ma prawo do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, a także przy wdrażaniu uzasadnionych i prawnych, tj. przestrzeganiu wymogów aktów prawnych, polityki i zasad Spółki, np. w odpowiedzi na otrzymane skargi lub inne skargi, gdy są łamane prawa osób trzecich lub w celu ochrony innych osób, ich uzasadnionych interesów lub własności.

4.2. Zgadzasz się i potwierdzasz, że Firma dostarczy Twoje Dane Osobowe:

4.2.1. stronom trzecim, gdy złożysz odpowiedni wniosek o dostarczenie twoich Danych Osobowych (lub stronom trzecim, o których jesteś wyraźnie powiadomiony w inny sposób, a dostarczenie informacji jest uzgodnione przy użyciu określonej usługi);

4.2.2. podmiotom gospodarczym, w przypadku połączenia Spółki z innym podmiotem prawnym, jeśli Spółka nabędzie inny podmiot gospodarczy lub Spółka zostanie przejęta przez inną podmiot gospodarczy, a także w przypadkach, gdy Domena lub majątek związany z Domeną zostanie przeniesiony.

4.3. W przypadku braku Twojej wyraźnej zgody (uprzedniej lub oddzielnej), Spółka nie przekaże Twoich Danych Osobowych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wdrożenia postanowień ustanowionych w Polityce Prywatności lub Spółka jest do tego prawnie zobowiązana.

4.4. Na podstawie Twojej zgody Spółka ma prawo do przekazania Twoich Danych Osobowych innemu odbiorcy danych, któremu wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu określonym w zgodzie.

4.5. Kiedy Firma zarządza Twoimi Danymi Osobowymi, masz następujące prawa:

4.5.1. wiedzieć (być informowanym) o przetwarzaniu Twoich danych (prawo do wiedzy);

4.5.2. zapoznać się z swoimi danymi oraz sposobem ich przetwarzania (prawo dostępu);

4.5.3. żądania aktualizacji lub biorąc pod uwagę cele przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych osoby (prawo do aktualizacji);

4.5.4. zniszczenia swoich danych lub zawieszenia przetwarzania danych (z wyjątkiem przechowywania) (prawo do zniszczenia i prawo do “bycia zapomnianym”);

4.5.5. żądanie, żeby Spółka ograniczyła przetwarzanie Danych Osobowych z uzasadnionych powodów (prawo do ograniczenia);

4.5.6. prawo do przenoszenia danych (prawo do przenoszenia);

4.5.7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych lub do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie w celu przetwarzania Danych Osobowych w jednym lub kilku określonych celach, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed prawnym wycofaniem.

4.6. Spółka ma prawo nie stwarzać Państwu warunków do realizacji praw wymienionych w punkcie 4.5, gdy w przypadkach przewidzianych przez prawo konieczne jest zapewnienie zapobiegania, dochodzenia i wykrywania przestępstw, naruszeń etyki zawodowej, a także ochrony praw i wolności innych osób.

 1. OCHRONA DANYCH

5.1. Spółka przede wszystkim dąży do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Odwiedzających. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych informacji i danych, Spółka wdraża środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa świadczenia usług. Firma stosuje uzasadnione środki elektroniczne i proceduralne w celu ochrony dostępnych informacji przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem, ujawnieniem lub zmianą.

5.2. Niezależnie od faktu, że Firma stosuje powyższe uzasadnione środki, Firma nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych, ponieważ są one dostarczane lub gromadzone online. Ponadto środki wdrożone przez Spółkę mogą nie być wystarczające, jeśli nie spełniasz wymogów bezpieczeństwa.

5.3. Masz prawo zażądać od Spółki dostarczenia Ci wszystkich informacji o Twoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Spółkę, a także prawo do żądania sprostowania (zmiany, uzupełnienia, aktualizacji) lub usunięcia takich danych, lub do ograniczenia przetwarzania takich danych zgodnie z procedurą ustanowioną przez obowiązujące akty prawne. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych oraz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z procedurą określoną w niniejszej Polityce Prywatności. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pomocą kontaktów podanych w Polityce prywatności. W ten sposób informujemy również, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Naruszone zostały Państwa prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

6.1. Strona korzysta z plików Cookies. Spółka wykorzystuje Pliki Cookies w następujących celach:

6.1.1. prawidłowe działanie Witryny i doskonaląc komfort korzystania Osobie, której dane dotyczą;

6.1.2. zbieranie danych statystycznych Serwisu (w tym obliczanie ruchu na stronie) oraz ulepszanie Serwisu.

6.2. Niektóre informacje są zbierane automatycznie w momencie, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza stronę internetową Spółki, ponieważ adres protokołu internetowego osoby, której dane dotyczą, musi zostać rozpoznany przez serwer Spółki.

6.3. Korzystając ze strony internetowej Spółki, Osoba, której dane dotyczą, zgadza się, że pliki cookie wymienione w niniejszej Polityce prywatności będą przechowywane na komputerze (urządzeniu) osoby, której dane dotyczą).

6.4. Na Stronie Internetowej Spółki stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:

6.4.1. Techniczne pliki cookie: Spółka dąży do zapewnienia użytkownikom strony internetowej Spółki zaawansowanej i łatwej w użyciu strony internetowej, która automatycznie dostosowuje się do ich życzeń i potrzeb. Aby to osiągnąć, Spółka wykorzystuje techniczne pliki cookie, które umożliwiają przeglądanie strony internetowej i umożliwiają jej prawidłowe działanie. Strona internetowa firmy działa poprawnie tylko dzięki technicznym plikom cookies.

6.4.2. Funkcjonalne pliki cookie: Spółka wykorzystuje również funkcjonalne pliki cookie, które pozwalają zapamiętać wybory osoby, której dane dotyczą, a jednocześnie efektywnie korzystać ze strony internetowej. Na przykład dzięki plikom cookie strona internetowa zapamiętuje język wybrany przez osobę, której dane dotyczą, przeprowadzone wyszukiwania lub wykonane recenzje.

6.4.3. Analityczne pliki cookie: Ten rodzaj plików cookie jest używany przez Spółkę w celu zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający Firmę korzystają ze strony internetowej Spółki, w celu odkrycia słabych i silnych części strony internetowej, optymalizacji i poprawy działania strony internetowej oraz dalszego wdrażania zaawansowanych rozwiązań. Gromadzone dane obejmują strony przeglądane przez osobę, której dane dotyczą, rodzaj platformy używanej przez osobę, której dane dotyczą, informacje o dacie i godzinie, liczbę kliknięć, ruchy myszy i czynności przeglądania, słowa kluczowe i inny tekst zebrany przez osobę, której dane dotyczą, podczas przeglądania strony internetowej. Spółka wykorzystuje również analityczne pliki cookie dla firm reklamowych online w celu analizy zachowań użytkowników po wyświetleniu im reklamy internetowej Spółki. Firma nie wie, która to osoba, której dane dotyczą, zbiera tylko anonimowe informacje.

6.5. Celem tych narzędzi zarządzania jest zapewnienie jakości przeglądania stron internetowych, pomoc Spółce w ustaleniu obecności na stronie internetowej Spółki i poszczególnych jej częściach, zrozumienie przepływów użytkowników na stronie internetowej Spółki, ulepszenie strony internetowej Spółki, usług online i lepsze zaspokojenie potrzeb odwiedzających.

6.6. Za każdym razem, gdy Osoba, której dane dotyczą, odwiedza stronę internetową Spółki, Osoba, której dane dotyczą, może zaakceptować lub odrzucić decyzję o użyciu plików cookie, jednak w takim przypadku Firma nie może zagwarantować jakości przeglądania strony internetowej. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale jeśli osoba, której dane dotyczą, może łatwo zmodyfikować przeglądarkę, aby zapobiec ich akceptacji.

6.7. Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość usunięcia niektórych lub wszystkich plików cookie ze swojego komputera w dowolnym momencie lub zablokowania ich za pomocą przeglądarki internetowej na swoim komputerze. Jeśli pliki cookie zostaną zablokowane z przyczyn technicznych, niektóre części strony internetowej Spółki mogą nie działać lub nie działać prawidłowo dla osoby, której dane dotyczą.

6.8. Żadne dane odwiedzających nie są gromadzone za pomocą plików cookie.

6.9. Informacje nie są przekazywane osobom trzecim w momencie rejestrowania niezbędnych plików cookie.

6.10. Możesz zablokować korzystanie z plików cookie i usunąć pliki cookie w dowolnym momencie za pomocą oprogramowania przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce, zobacz kartę “Pomoc” przeglądarki internetowej.

 1. Strony trzecie

7.1. Niniejsza Polityka prywatności określa jedynie wykorzystanie i ujawnianie takich informacji, które zbieramy od Ciebie za pośrednictwem Witryny, chyba że wyraźnie określono inaczej w Polityce prywatności. Jeśli ujawnisz swoje Dane Osobowe innym osobom za pośrednictwem Witryny lub innych stron internetowych, mogą obowiązywać inne zasady dotyczące wykorzystywania i ujawniania odpowiednich informacji.

7.2. Firma nie kontroluje polityki prywatności i / lub innych zasad mających zastosowanie do Ciebie przez osoby trzecie. W związku z tym jesteś odpowiedzialny i zobowiązujesz się do przestrzegania ich, gdy mają one do Ciebie zastosowanie, według własnego uznania i na własne ryzyko. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron internetowych lub jakichkolwiek innych treści, gdy Witryna zawiera link do innych Stron internetowych lub zawiera link do Witryny. Strony te mogą mieć własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznanie się. Klikając na link, logo lub inny element Serwisu, lub korzystając z usług dostępnych w Serwisie, należy pamiętać, że klikając na którykolwiek z wyżej wymienionych elementów można wyjść poza Serwis.

7.3. Firma nie zbiera żadnych informacji o Tobie od osób trzecich, z wyjątkiem przypadków nieprzestrzegania wymogów prawnych lub naruszenia praw osób trzecich.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Osoba, której dane dotyczą, musi przekazać Spółce kompletne i poprawne dane osobowe osoby, której dane dotyczą, oraz poinformować o odpowiednich zmianach w Danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Osobie, której dane dotyczą, i / lub osobom trzecim z powodu faktu, że Osoba, której dane dotyczą, podała nieprawidłowe i / lub niekompletne dane osobowe lub nie poinformowała odpowiednio i terminowo o ich zmianach.

8.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za awarie komunikacji, które uniemożliwiają użytkownikom i innym osobom strony internetowej Spółki dostęp do strony internetowej lub korzystanie z usług.

8.3. Spółka nie ma możliwości pełnego zagwarantowania, że funkcjonowanie strony internetowej Spółki będzie ciągłe i bez żadnych zakłóceń i błędów, że strona internetowa Spółki będzie w pełni chroniona przed wirusami lub innymi szkodliwymi elementami. Osoba, której dane dotyczą, jest informowana, że wszelkie materiały przeczytane, pobrane lub w inny sposób otrzymane przez osobę, której dane dotyczą, za pośrednictwem strony internetowej Spółki, są uzyskiwane wyłącznie według uznania i na ryzyko osoby, której dane dotyczą, i tylko osoba, której dane dotyczą, ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie, której dane dotyczą, i systemowi komputerowemu osoby, której dane dotyczą.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1. O ile nie zaznaczono inaczej, oprogramowanie wymagane do świadczenia usług przez Spółkę jest dostępne lub wykorzystywane na Stronie Internetowej Spółki, a prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie) do treści i informacji zawartych w Witrynie należą do Spółki. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy zabrania się powielania, tłumaczenia, adaptacji lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania jakiejkolwiek części Strony internetowej Spółki (jakiejkolwiek treści, logo, oprogramowania, produktów, usług itp.) w komercyjnej działalności gospodarczej osób trzecich. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek innych działań, które mogą naruszać prawa własności Spółki do Witryny internetowej Spółki, a także tych, które są sprzeczne z uczciwą konkurencją, reklamą, naruszaniem praw autorskich, innymi aktami prawnymi i obowiązującymi praktykami.

9.2. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie praw lub którekolwiek z powyższych działań będzie stanowić istotne naruszenie praw własności intelektualnej Spółki (w tym praw autorskich i innych).

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

10.1. Spółka ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w całości lub w części poprzez powiadomienie o tym na Stronie Internetowej Spółki.

10.2. Uzupełnienia lub zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem ich opublikowania, tj. od dnia ich zamieszczenia na Stronie Internetowej Spółki.

10.3. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się z nową wersją Polityki prywatności, osoba, której dane dotyczą, ma prawo odmówić korzystania ze strony internetowej Spółki i usług świadczonych przez Spółkę.

10.4. Jeśli po uzupełnieniu lub zmianie Polityki prywatności Osoba, której dane dotyczą, nadal korzysta ze Strony internetowej Spółki lub usług świadczonych przez Spółkę, uznaje się, że Osoba, której dane dotyczą, zgadza się z nową wersją Polityki prywatności.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania i / lub roszczenia dotyczące Polityki prywatności i / lub jej zastosowania, skontaktuj się z osobami kontaktowymi firmy poniżej.

11.2. Niniejsza Polityka prywatności będzie weryfikowana co najmniej raz na dwa lata. Po zaktualizowaniu Polityki Prywatności poinformujemy Cię o istotnych zmianach w naszej opinii, zamieszczając ogłoszenie na Stronie Internetowej lub koncie w sieci społecznościowej. Jeśli uzyskasz dostęp lub skorzystasz z treści i / lub usług, które świadczymy po opublikowaniu takiego powiadomienia, założymy, że zgadzasz się na nowe wymagania określone w aktualizacji. Najnowsza wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna pod adresem www.ips.lt.

11.3. Polityka Prywatności została zatwierdzona Zarządzeniem No.AI-18-07 Dyrektora Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r.